Buitenmarkt: Kleurbehoud Regenboogbuurt

Een Politieke Markt in de stad, buiten het stadhuis noemen we een Buitenmarkt. Dus niet omdat er nu een in Almere Buiten is. De meeste carrouselvergaderingen van de PM zijn gewoon in het stadhuis, ook de 6e, maar één vergadering vindt nu plaats in de Regenboogbuurt.

Onderwerp is het kleurbehoud in die wijk: mogen bewoners hun huis een andere kleur geven dan in het oorspronkelijke ontwerp? Zulke vraagstukken worden geregeld in een gemeentelijke welstandsnota. Het is de taak van de raad, als vertegenwoordiging van de inwoners, om die vast te stellen. De raad kijkt natuurlijk naar de zeer plaatselijke belangen, die van de wijkbewoners, maar ook naar het grote plaatje: het belang voor de hele stad. De welstandsnota werd voor heel Almere in 2018 vastgesteld, maar omdat er toen in de Regenboogbuurt teveel onduidelijk was voor inwoners en raad, is voor die wijk toen een (tijdelijke) uitzondering gemaakt. Nu stelt het college voor om de Regenboogbuurt alsnog op te nemen in de welstandsnota.

Meer details over deze bijeenkomst, de achtergronden en de geschiedenis vindt u de nieuwe gesprekswijzer. De raadsgriffie (die de raad ondersteunt) maakt deze om de raad én de stad (!) voorafgaand aan een vergadering goed en volledig te informeren. U vindt de gesprekswijzers altijd gekoppeld aan de vergaderdatum in het raadsinformatiesysteem (RIS) almere.notubiz.nl.

De gesprekswijzers worden echter pas zichtbaar als de agenda definitief wordt vastgesteld. En dat is op de vrijdag voorafgaand aan de vergaderdatum om ongeveer 12:00 uur. 


Agenda 6 februari 2020

LET OP: de agenda is vastgesteld maar de raad kan aan het begin van de vergadering besluiten de agenda anders in te delen. Kortom: aan de publicatie van deze agenda kunnen geen rechten worden ontleend.

Carrouselbespreking in basisschool Het Spectrum, Regenboogweg 47, Almere Buiten.

19.00 uur     Belanghebbenden aan het woord

  • Insprekers (maximaal 3 minuten per inspreker)
  • Reactie van de fracties op de insprekers
  • Dialoog met het aanwezige publiek

19.50 uur     Politieke bespreking met college

  • Korte toelichting van de portefeuillehouder op het agendavoorstel
  • Mening van de fracties: Wat zijn uw drie belangrijkste politieke standpunten c.q. aandachtspunten bij het voorliggende voorstel? (maximaal drie minuten per fractie)
  • Reactie van de portefeuillehouder
  • Ruimte voor (onderlinge) reactie op ingenomen standpunten

21.00 uur     Samenvatting en conclusie voorzitter over vervolg

Direct om 21:00 moeten de raadsleden en hun ondersteuners snel terug naar het stadhuis. Want om 21:30 begint daar de plenaire (gemeenteraads)vergadering. Tijdens die vergadering moeten er besluiten genomen worden en daarvoor moeten er zoveel mogelijk raadsleden aanwezig zijn. Er is dus geen tijd om na afloop van de vergadering nog even met raadsleden na te praten. Wilt u toch nog even persoonlijk met raadsleden spreken, dan kan dat natuurlijk wel na afloop van de Politieke Markt in het stadhuis op dezelfde avond of op een volgende PM.


Belanghebbenden kunnen de vergadering (formeel) toespreken. Vanwege de tijd moet (!) men zich van tevoren aanmelden, namelijk vóór 12:00 uur op de dag van de vergadering. Er is plek voor maximaal 10 insprekers en ieder krijgt maximaal 3 minuten. Aanwezigen in de zaal krijgen ook de kans om kort aanvullend iets aan de raad mee te geven.

De agenda online: https://almere.notubiz.nl/

Aanmelden: raadsgriffie@almere.nl
Of bel: 036 539 9995


En verder?

De raad is als het ware bij de bewoners op bezoek om te horen hoe zij erover denken, maar ook om te laten horen hoe hij er op dit moment over denkt. Het is dus een uitwisseling van meningen.

In de volgende vergadering(en) gaat de raad hier onderling én met de portefeuillehouder (wethouder) over praten. Dat is een uitwisseling van meningen om de belangen voor iedereen helder te krijgen. De bewoners zijn daar dan niet actief meer bij betrokken en er kan dan ook niet meer worden ingesproken.

Mogelijk komen er door de vervolgbespreking(en) vanuit de raad voorstellen voor aanvullingen (amendementen) of aanpassingen (moties). Die worden dan volgende vergaderingen ook weer allemaal goed met elkaar besproken. Pas als de raad zelf vindt dat het onderwerp voldoende van alle kanten bekeken en besproken is en als iedereen voldoende aan bod gekomen is, ook kleine groepen betrokkenen met een ander geluid (minderheden), pas dán gaat het onderwerp voor besluitvorming door naar de plenaire vergadering.

De raad betracht dus de grootst mogelijk zorgvuldigheid bij het nemen van een beslissing en neemt er daarom ook (noodgedwongen) de nodige tijd voor.

Nog één ding dan....

Waarom neemt de Raad van Almere hier een besluit over? Kunnen de bewoners dat niet zelf? De reden is tweeledig.

In de eerste plaats is het in de wet nu eenmaal zo geregeld dat de raad de enige is die dit mag/moet beslissen. Hij is namelijk de democratisch gekozen vertegenwoordiger van de stad. En hij kijkt niet alleen naar heel lokale belangen, maar naar de belangen voor die hele stad.

De tweede reden is dat iemand op enig moment zo'n beslissing moet nemen. Het is duidelijk dat er in de Regenboogbuurt verdeeldheid is op dit onderwerp. Het is beter dat een democratisch gekozen vertegenwoordiging de knoop doorhakt dan een ambtenaar of het college. De raad is immers het hoogste (bestuurs)orgaan in onze stad.