invloednu

Deze pagina gaat over de invloed die u als inwoner kunt uitoefenen in het politieke proces. Zo'n pagina is er altijd al, maar vanwege de coronacrisis leggen we op deze tijdelijke extra pagina uit hoe uw invloed tijdens de crisis is gegarandeerd.

Dit zijn de gebruikelijke methoden die u ter beschikking staan. Per methode leggen we uit hoe het tijdens de coronacrisis werkt.

  • Bijblijven
  • Inspreken schriftelijk of in een videovergadering
  • Een brief (of e-mail) aan de raad sturen
  • Het raadspreekuur digitaal gebruiken
  • Een (e-)petitie aanbieden
  • Een burgeractiviteit of burgerinitiatief opzetten
  • Een WOB-verzoek indienen

Maar nu eerst even dit:


Noodwet

Tot 7 april was politieke besluitvorming alleen rechtsgeldig als raadsleden fysiek bij elkaar kwamen. Strikt genomen, zou dat kunnen in onze grote raadzaal. Maar besloten is dat het beter is dat niet te doen. Begin april werd echter een spoedwet aangenomen, waardoor digitale besluitvorming nu wél rechtsgeldig is. Dat wil niet zeggen dat de raad nu uren achtereen op een scherm gaat zitten vergaderen. Integendeel, de raad kiest er zelfs voor zoveel mogelijk schriftelijk te vergaderen. Dat is efficiënter en voor u gemakkelijker te volgen. Want u kunt alle stukken, de vragen en de reacties waarmee de raad op dat moment aan de gang is vinden op notubiz. Naar verwachting kost het doorlezen van de schriftelijke vragen en reacties niet meer tijd dan een carrouselvergadering in levende lijve bijwonen. Een videovergadering kan overigens wel, als minimaal 1/5 van de raad (dat zijn 9 raadsleden) daarvoor een verzoek indient. En als de raad over een onderwerp een besluit moet nemen, dan doet hij dat ook in een videovergadering.

In het algemeen kun je zeggen dat de carrouselvergaderingen zoveel mogelijk schriftelijk gaan en de plenaire vergaderingen met video. Met het schriftelijk vergaderen is al begonnen, de videovergaderingen starten waarschijnlijk op 22 april. Zoals altijd zijn ook de videovergaderingen live te volgen en achteraf terug te zien via Notubiz. Wat dat betreft verandert er niets.

Invloed

Wat betekent dit voor u? Het is goed nieuws. Want de raad hervat haar taken als politiek bestuursorgaan. En niet alleen kunt u de lokale politiek weer volledig volgen, ook behoudt u uw rechten om invloed uit te kunnen oefenen. 


Klik hier voor de pagina werkvoorraad, daar vindt u alle stukken.

Let goed op dat u alleen aan de slag gaat met de onderwerpen onder het kopje open voor schriftelijke behandeling of het kopje digitale bespreking.


Bijblijven

Nogal wiedes, daarmee begint alles: bijblijven. De raad heeft bijna elke week een pagina in de krant AlmereDezeWeek. En op de meeste zaterdagen publiceren wij het raadsnieuws met een e-mailnieuwsbrief .


Inspreken

Normaliter kunt u inspreken als een onderwerp voor de eerste keer in de carrousel wordt besproken. Dat is nu nog steeds zo, alleen kunt u dat niet persoonlijk komen doen. Als een onderwerp op de werkvoorraadpagina verschijnt, kunt u daar ook zien hoe het wordt behandeld: schriftelijk of met een videovergadering.

Schriftelijk: U kunt binnen één week na agendering (vóór de eerstvolgende vrijdag 09:00 uur) in een e-mail uw inspraak insturen. Uw inspraak wordt openbaar gedeeld op de werkvoorraadpagina.

Video: als het een videovergadering wordt, kunt u zich aanmelden om in te spreken tot vóór 12:00 op de dag dat die vergadering gaat plaatsvinden. U krijgt dan tijdens de videovergadering tijdelijk toegang tot die vergadering om vanaf uw eigen computer in te spreken. Meld u tijdig aan en overleg met de griffie over de techniek en werkwijze. Wij helpen u.

Meer informatie over het inspreken tijdens een carrousel-raadsvergadering (dit geldt voor de normale situatie).

Brief aan de raad

Een brief sturen kan nog steeds. Doet u dat per post, kan het ietsje langer duren voordat we reageren, want vrijwel iedereen moet vanuit huis werken. Een paar keer per week gaat iemand van de griffie naar het stadhuis. Stuurt u uw brief per e-mail, dan werkt het zoals normaal:

Deze methode is de meest gebruikte. U stuurt een brief (of e-mail) gericht aan de Raad van Almere. U krijgt altijd meteen een ontvangstbevestiging van de griffier. Uw brief krijgt meteen een formele status en is voor iedereen leesbaar, want wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Het mag natuurlijk overal over gaan, maar praktisch gesproken moet het wel iets zijn waar de raad ook echt iets aan kan doen. Bedenk dat de raadsleden geen ambtenaren zijn en de raad geen uitvoerende taak heeft. Het zijn 'gewoon' inwoners die uw volksvertegenwoordigers zijn.

Het komt nogal eens voor dat inwoners een brief naar de raad sturen over een onderwerp waarover de raad helemaal niet gaat. De briefschrijver hoopt dan dat een of meer raadsleden de kwestie oppakken. In de ontvangstbevestiging van de griffier staat in zo'n geval dat het college 'als eerste het verantwoordelijke bestuursorgaan is.' Wat zoveel betekent als: aan deze kwestie kan de raad niet een-twee-drie wat doen, want het hoort thuis bij het college en haar ambtenaren.
Toch komt die brief wél onder de aandacht van alle raadsleden, want behalve dat de brief op het raadsinformatiesysteem wordt gepubliceerd, krijgen alle raadsleden er een melding over in hun dagelijkse post.

Overigens hoeft de raad niet per se iets met uw brief te doen. Hij kan het ook gewoon voor kennis aannemen.


Raadspreekuur

Als bezoeken van de Politieke Markt niet mogelijk is, dan kan het raadspreekuur natuurlijk ook niet. We wachten met smart tot we elkaar weer kunnen zien.
Maar in de tussentijd kunt u wel gewoon contact opnemen met de griffie of met individuele raadsleden. Dan ontbreekt even het persoonlijke contact, maar uw inbreng wordt van harte verwelkomd. 

Hier leest u meer over het raadspreekuur.


Petitie

Een petitie kan nog steeds worden ingediend. Hij kan alleen even niet in ontvangst worden genomen, althans, niet persoonlijk. Dus wilt u een petitie starten, gewoon doen. En tegen de tijd dat u wilt gaan indienen, neem contact op met de griffie.

Een petitie is een algemeen verzoek van één of meer inwoners aan de raad. Geen minimaal aantal handtekeningen nodig dus, maar de raad hoeft er ook niet per se iets mee te doen. U maakt eenvoudig een petitie op petities.nl. Daarna biedt u uw petitie met handtekeningen aan de raad aan. Meestal neemt de vice-voorzitter (ook een raadslid) die in ontvangst. En dat gebeurt in de raadzaal zelf én het wordt uitgezonden/opgenomen, dus u krijgt er in elk geval flink aandacht mee. Bovendien kijkt het presidium (het bestuur van de raad) bij elke petitie of er aanleiding is het onderwerp meteen te agenderen. 

Kortom, de Raad van Almere neemt een (e-)petitie heel serieus. En bij zo'n overhandiging komen vrijwel alle raadsleden en wethouders even kijken, want natuurlijk mag de petitionaris ook kort wat zeggen en komen er veel gelijkgestemden mee. Het is altijd een mooi contact tussen stad en politiek.

Het staat u vrij een petitie in te dienen in de vorm die u wilt. De meeste petities worden online gedaan via de Nederlandse Stichting Petities.nl (via hun site petities.nl dus). De griffie werkt daarom met hen samen.


Burgeractiviteit en burgerinitiatief

Deze instrumenten blijven gewoon beschikbaar.

Deze twee invloedsinstrumenten lijken op elkaar. Met een burgeractiviteit dwingt u de raad een bepaald onderwerp op de agenda te zetten. Daarvoor moeten wel minimaal 50 inwoners dat willen. Met een lijst namen en handtekeningen toont u dat aan.

Een burgerinitiatief gaat nog iets verder. Met 150 handtekeningen dwingt u de raad om het onderwerp niet alleen te bespreken, maar er ook een raadsbesluit over te nemen. Door goede argumenten bij uw activiteit of initiatief te gebruiken helpt u de raad bij het afwegen van belangen en het nemen van de beste beslissingen.

Voor beide instrumenten gelden een paar spelregels. Maar nog belangrijker is dat u de activiteit of het initiatief goed opzet en voorbereid. In plaats van u een lange lijst met aanwijzingen en tips te sturen, maken we het eenvoudig: neem gewoon contact op met de medewerkers van de raad (de griffie dus). Zij helpen u verder op weg.

raadsgriffie@almere.nl          036 5399995

WOB verzoek

Dit instrument blijft gewoon beschikbaar.

Naast de vrij directe invloed is er ook de mogelijkheid van een wettelijk WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur).

De overheid vervult bij de uitvoering van haar taak openbaarheid. Dit is bepaald in artikel 110 van de Grondwet. Met andere woorden: de overheid neemt openbaarheid in acht bij de uitoefening van haar taken. De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) is van toepassing op verzoeken tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de hiervoor in de wet aangewezen bestuursorganen. Iedereen kan zo’n verzoek indienen. Daarbij hoeft de verzoeker bij de openbaarmaking geen belang te hebben. Verder maakt het niet uit of de verzochte informatie op schrift staat, of bijvoorbeeld op een geluidsband of een andere gegevensdrager.

Voor het indienen van Wob-verzoeken volgt de gemeenteraad de lijn van indiening en behandeling zoals is opgenomen op de website van de gemeente Almere. Wilt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeenteraad, dan kan dat via het digitale formulier op die website van de gemeente Almere. Voeg bij de omschrijving toe dat het gaat om een verzoek aan de gemeenteraad.

Natuurlijk kunt u, zoals is vermeld, uw verzoek ook schriftelijk bij de raad indienen per brief. U stuurt dan een brief met als aanhef: aan de gemeenteraad van Almere.