De Raad van Almere in coronatijd

De (deels) digitale Politieke Markt van Almere

De Raad van Almere heeft vanwege de coronacrisis de werkwijze van het politieke proces aangepast. 

  •     de raad van Almere vergadert zo veel mogelijk digitaal (video);
  •     wanneer het nodig is komt de raad fysiek bijeen met inachtneming van de coronamaatregelen;
  •     indien nodig kunnen raadsleden/fractieassistenten ook digitaal deelnemen aan fysieke carrouselvergaderingen (dan worden het hybride vergaderingen);
  •     de raad kan door een noodwet ook digitaal besluiten nemen.

De Politieke Markt is online live te volgen en de opnames zijn altijd achteraf terug te zien.


U kunt de Politieke Markt (nog) niet bezoeken, ook de fysieke bijeenkomsten zijn NIET voor publiek (fysiek) toegankelijk. Om blijvend zoveel mogelijk openheid te betrachten zijn die bijeenkomsten WEL voor de pers toegankelijk. Maar u kunt de vergaderingen zelf dus alleen online volgen.

Algemene informatie van de gemeente Almere over de crisis vindt u hier: https://www.almere.nl/coronavirus/

Hieronder op deze pagina:

 

 

Corona Thermometer

De raad brengt in samenwerking met de gemeentelijke organisatie maandelijks heel praktisch de actuele situatie in kaart. Niet alleen in getallen, maar ook in lopende acties en de verwachte trend. Ook u kunt er als inwoner snel in zien hoe het met onze stad gesteld is. Klik hier voor de Corona Thermometer.


Ontwikkelingen

Corona en de coronamaatregelen zijn van invloed op ons aller levens. Ook de lokale politiek moest anders ingericht worden. Er moesten besluiten genomen worden en voor goede besluitvorming is goede kennis- en meningsuitwisseling nodig. Aanvankelijk werd een aantal processen schriftelijk uitgevoerd. Daarnaast en daarna deed de raad online in videovergaderingen zijn werk. De raadsleden werkten vanuit huis, terwijl vergadervoorzitters en -secretarissen en tal van technici het proces vanuit het stadhuis organiseerden, waar in de vergaderzalen corona-bestendige opstellingen waren gemaakt. Nog een aantal maanden later konden carrouselvergaderingen ook weer fysiek gehouden worden, in de ruime raadzaal, met maximaal 13 raadsleden (13 fracties), een voorzitter, een secretaris en een technicus.

Het beleid was: zoveel mogelijk digitaal, maar fysiek als het echt moet. Dat laatste is een paar keer gedaan.

Door raadsleden en wethouders (in heel Nederland) wordt het digitale vergaderen als erg beperkend ervaren. Het zien van elkaar, de non-verbale communicatie, is van groot belang om de soms ingewikkelde en gevoelige kwesties goed te kunnen bespreken. Vooral in ons systeem van de Politieke Markt van Almere is het ontbreken van die fysieke ontmoetingsplaats (de markt) een groot gemis. 

Door in de raadzaal de zitplaatsen van de raadsleden over de hele zaal te verspreiden en de vergaderposten (microfoon, identiteitskaart en stemknoppen) tijdelijk in mobiele kastjes te bouwen, kon vanaf begin 2021 ook weer met een voltallige raad in de raadzaal vergaderd worden. Ook Zaal Stad (de grootste carrouselzaal) is tijdelijk anders ingericht, zodat daar ook met maximaal 18 personen coronaveilig kan worden vergaderd.
Overigens worden de vergaderzalen van de Raad van Almere óók door de gemeentelijke organisatie gebruikt, zodat ook voor andere belangrijke vergaderingen een veilige werkomgeving werd geschapen. 

 


Videovergaderingen

Een videovergadering van de raad kan op twee manieren. Ze lijken op de normale werkwijze:

  •     Een carrouselvergadering met een aantal raadsleden of fractieassistenten zónder besluitvorming.
  •     Een plenaire vergadering met álle raadsleden waarin besluiten genomen kunnen worden.

Beide videovergaderingen worden met een online-vergaderprogramma gevoerd. De videovergaderingen worden -net zoals normaal- live uitgezonden via Notubiz op de datum van de vergadering. En ze zijn daarna ook via Notubiz terug te kijken.

Videovergaderen 1 - carrousel

In een carrousel-videovergadering nemen meestal alleen de raadsleden/fractieassistenten deel die het onderwerp van de vergadering in hun portefeuille hebben. Ook is de portefeuillehouder uit het college (de wethouder dus) erbij aanwezig. En net als altijd is één van de raadsleden voorzitter. Aan zo'n videovergadering nemen dus 10 tot 15 mensen deel.

Maarrrrrr.... ook een inwoner kan deelnemen. Net zoals normaal kan een inwoner inspreken als een onderwerp voor het eerst in de carrousel besproken wordt. Alleen gebeurt dat nu dus ook in de videovergadering. Wilt u inspreken, neem snel contact op met de griffie, dan gaan zij het met u regelen. Ook hier weer: net als altijd uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering. U snapt; beter is het om zo snel mogelijk contact op te nemen. Lees hier hoe u uw invloed kunt blijven uitoefenen.

Videovergaderen 2 - plenair

In een plenaire videovergadering nemen alle raadsleden deel. Dat wil zeggen, volgens de wet moeten ze deel kúnnen nemen. Als ze dat niet willen of niet kunnen vanwege andere bezigheden of omdat ze ziek zijn, dan niet. Maar dat is ook net als normaal dus. In de plenaire videovergadering nemen (meestal) alle 45 raadsleden deel, plus de burgemeester (als voorzitter van de raad) en de griffier.

De 6 wethouders (portefeuillehouders) zijn in deze videovergadering niet aanwezig, zij volgen de vergadering online. Dat is omdat de portefeuillehouders geen deel uitmaken van de gemeenteraad en ze bij een normale vergadering ook zelden aan het woord komen. Maar mocht het nodig zijn, dan kan een portefeuillehouder uiteraard ook deelnemen met de videovergadering. 

De pers

Voor de raad is openbaarheid van het grootste belang. Maar in een videovergadering kunnen zij niet aanwezig zijn. Ze kunnen wel -net als iedereen- de vergadering live online volgen.

Stemmen

Een van de belangrijkste taken van de raad is het nemen van besluiten namens de inwoners van de stad. Dat gaat door stemming tijdens een plenaire vergadering. Normaliter steken raadsleden hun hand op om hun stem (vóór) uit te brengen. Nu gaat het echter elektronisch met een speciale stemfunctie in het raadsinformatiesysteem (Notubiz). Meteen na afloop van de stemming deelt de voorzitter de uitslag mee en hij is ook meteen op notubiz te zien.


Fysieke vergaderingen

Een fysieke raadsvergadering kan op twee manieren. Bijna zoals vóór corona:

  •     Een carrouselvergadering met een aantal raadsleden of fractieassistenten zónder besluitvorming.
  •     Een plenaire vergadering met álle raadsleden waarin besluiten genomen kunnen worden.

Beide fysieke vergaderingen worden in het stadhuis gevoerd in vergaderzalen die speciaal zijn her-ingericht om aan de coronamaatregelen te voldoen. Ook de toegang tot het stadhuis, de route naar de zalen en alles eromheen is veilig georganiseerd.
De vergaderingen worden -net zoals normaal- live uitgezonden via Notubiz op de datum van de vergadering. En ze zijn daarna ook via Notubiz terug te kijken.

Fysieke vergaderingen 1 - carrousel

In een carrouselvergadering nemen meestal alleen de raadsleden/fractieassistenten deel die het onderwerp van de vergadering in hun portefeuille hebben. Ook is de portefeuillehouder uit het college (de wethouder dus) erbij aanwezig. En net als altijd is één van de raadsleden voorzitter. Aan zo'n vergadering nemen dus 10 tot 15 mensen deel. Er zijn twee zalen (her)ingericht waar dit kan: de raadzaal en zaal Stad.
Soms zijn in carrousel-vergaderingen ook digitale deelnemers aanwezig. Dan noemen we dat een hybride vergadering. De 'digitale deelnemers' zijn voor de andere deelnemers die wel in de zaal aanwezig zijn op een groot scherm te zien en via de luidsprekers te horen.
Ook een inwoner kan deelnemen. Net zoals normaal kan een inwoner inspreken als een onderwerp voor het eerst in de carrousel besproken wordt. Het is aan de inwoner om te kiezen of hij dat in de zaal doet (fysiek) of liever digitaal. Wilt u inspreken, neem snel contact op met de griffie, dan gaan zij het met u regelen. Ook hier weer: net als altijd uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering. Maar u snapt; beter is het om zo snel mogelijk contact op te nemen. Lees hier hoe u uw invloed kunt blijven uitoefenen.

Fysieke vergadering 2 - plenair

In een plenaire vergadering nemen alle raadsleden deel. Dat wil zeggen, volgens de wet moeten ze deel kúnnen nemen. Als ze dat niet willen of niet kunnen vanwege andere bezigheden of omdat ze ziek zijn, dan staat het ze vrij niet te komen. Maar dat is dus ook net als normaal.
In de plenaire videovergadering nemen (meestal) alle 45 raadsleden deel, plus de burgemeester (als voorzitter van de raad) en de griffier.

De 6 wethouders (portefeuillehouders) kunnen in vergadering aanwezig zijn, maar niet op hun normale plek in de zaal. Daarvoor is geen ruimte, omdat alle raadsleden over de hele zaal verspreid zitten. Voor de wethouders is ruimte op de publieke tribune gemaakt. Publiek mag er immers niet zijn. 

De pers

Voor de raad is openbaarheid van het grootste belang. Daarom kon en kan de pers aanwezig zijn. Ook hun normale plek is door de spreiding door raadsleden ingenomen, dus voor hen is ook een plek op de publieke tribune gemaakt.

Stemmen

Een van de belangrijkste taken van de raad is het nemen van besluiten namens de inwoners van de stad. Dat gaat door stemming tijdens een plenaire vergadering. De raadsleden steken hun hand op om hun stem uit te brengen. Meteen na stemming deelt de voorzitter de uitslag mee.

 

Tijdelijke herindeling raadzaal Almere


Richtlijnen voor toegang tot stadhuis voor PM-deelnemers

Downloadknop voor PDF van handreiking toegang stadhuis

In het voorbije jaar bewogen gemeente en raad telkens mee met de veranderende mogelijkheden. Begin 2020 is een nieuwe verandering mogelijk: fysiek plenair vergaderen. Daarom is een nieuwe handreiking gemaakt van de manier waarop de raad (met name) de raadzaal gebruikt. In dit document vindt u de richtlijnen zoals ze begin februari zijn uitgewerkt. 

In aanvulling op deze richtlijnen zijn met de pers afspraken gemaakt om de onafhankelijke publieke informatie zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. 

 

 


Bijblijven

Knopafbeelding met link voor aanmelding voor het Raadsnieuws

Vanzelfsprekend begint uw kennis over de Politieke Markt met het weten waarover het gaat. De raad heeft bijna elke week een pagina in de krant AlmereDezeWeek. En op de meeste zaterdagen publiceren wij het raadsnieuws met een e-mailnieuwsbrief .


Inclusiviteitsmelding

De coronamaatregelen maken het onmogelijk om de vergaderingen te bezoeken. Alleen de politieke deelnemers, hun ambtelijke ondersteuningen en vertegenwoordigers van de pers mogen aanwezig zijn.

De openbare raadsvergaderingen worden allemaal op video vastgelegd. Alle opnames worden achteraf geautomatiseerd ondertiteld. Maar omdat veel vergaderingen online in videovergaderingen plaatsvinden, is de geluidskwaliteit minder dan wanneer in een vergaderzaal wordt gesproken. Als gevolg daarvan laat de automatische ondertiteling nogal eens te wensen over. Wij kunnen daar op dit moment tot onze grote spijt geen oplossing voor vinden. Ook de inzet van een gebaren- of schrijftolk is op dit moment niet mogelijk.