Invloed

Invloed NU

 

 

 

 

 

Vanwege de corona richtlijnen is de manier waarop u invloed kunt uitoefenen
niet minder geworden. Maar in sommige gevallen wel iets anders.
Daarom maakten wij een aangepaste pagina waarop u dit kunt vinden.

gemeenteraad.almere.nl/invloednu

 

 Eens per vier jaar kunt u stemmen, maar elke dag kunt u invloed uitoefenen op de Raad van Almere. De raad is de gemeente niet, maar de gekozen vertegenwoordiging van de inwoners. Én de gemeenteraad is de meest dichtbije vorm van bestuur in onze democratie. U en wij maken samen de stad.

Hieronder leest u over de manieren waarmee die gezamenlijkheid bereikt kan worden.

  • De raad bezoeken
  • Een brief aan de raad sturen
  • Tijdens een vergadering tot de raadsleden spreken (inspreken)
  • In het raadspreekuur met enkele raadsleden overleggen
  • Een (e-)petitie aanbieden
  • Een burgeractiviteit of burgerinitiatief opzetten
  • Een tentoonstelling organiseren
  • Uw mening in het raadspanel geven
  • Een WOB-verzoek indienen

 


Knopafbeelding en link naar aanmeldpagina voor Raadsnieuws

Bijblijven

Nogal wiedes, daarmee begint alles: bijblijven. De raad heeft bijna elke week een pagina in de krant AlmereDezeWeek. En op de meeste zaterdagen publiceren wij het raadsnieuws met een e-mailnieuwsbrief .


Kom langs

Afbeelding van raadzaal met raadsleden, college en publiek

Dat is gemakkelijk én leuk: kom naar de politieke markt. Vrijwel elke donderdag is er een politieke markt waar u gewoon kunt binnenlopen om wethouders, raadsleden en andere aanwezigen te ontmoeten. Natuurlijk moeten raadsleden en wethouders wel op tijd op de geplande vergaderingen zijn, maar tussendoor en achteraf zijn er goede mogelijkheden om heel informeel uw invloed te laten gelden. En het is sowieso vaak heel leuk om de vergaderingen bij te wonen.

Meer informatie over het bezoeken van de Politieke Markt.
Kijk wel altijd op naar de actuele agenda.

Brief aan de raad

Deze methode is de meest gebruikte. U stuurt een brief (of e-mail) gericht aan de Raad van Almere. U krijgt altijd meteen een ontvangstbevestiging van de griffier. Uw brief krijgt meteen een formele status en is voor iedereen leesbaar, want wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Het mag natuurlijk overal over gaan, maar praktisch gesproken moet het wel iets zijn waar de raad ook echt iets aan kan doen. Bedenk dat de raadsleden geen ambtenaren zijn en de raad geen uitvoerende taak heeft. Het zijn 'gewoon' inwoners die uw volksvertegenwoordigers zijn.

Het komt nogal eens voor dat inwoners een brief naar de raad sturen over een onderwerp waarover de raad helemaal niet gaat. De briefschrijver hoopt dan dat een of meer raadsleden de kwestie oppakken. In de ontvangstbevestiging van de griffier staat in zo'n geval dat het college 'als eerste het verantwoordelijke bestuursorgaan is.' Wat zoveel betekent als: aan deze kwestie kan de raad niet een-twee-drie wat doen, want het hoort thuis bij het college en haar ambtenaren.
Toch komt die brief wél onder de aandacht van alle raadsleden, want behalve dat de brief op het raadsinformatiesysteem wordt gepubliceerd, krijgen alle raadsleden er een melding over in hun dagelijkse post.

Overigens hoeft de raad er niet per se iets met uw brief te doen. Hij kan het ook gewoon voor kennis aannemen.


Inspreken

Foto van een carrouselbespreking met een inspreker

Bij onderwerpen die voor het eerst op de politieke markt besproken worden, kunt u het woord tot de raad richten. Dat is dus tijdens een carrouselvergadering. Er zijn praktische regels waaraan een inspreker moet voldoen, maar u bent vrij in wat u wilt zeggen. Inspreken is een sterk instrument, want u krijgt echt maximale aandacht voor uw aandachtspunten. Tip: hou het kort en bondig.

Om de vergaderingen goed te kunnen organiseren, moet de griffie absoluut van tevoren weten of er insprekers zijn. Meld u dus zo vroeg mogelijk aan en niet later dan om 12:00 uur op de dag van de vergadering. 

Raadspreekuur

Dit is er helemaal voor u! Het raadspreekuur is een helemaal vrij inloop-halfuur tijdens de Politieke Markt. U kunt onaangekondigd naar het stadhuis komen. In de ontmoetingsruimte staat een informatiepunt en als u zich daar meldt, helpt een van de griffiemedewerkers u verder. U zult merken, even later zit u aan tafel met drie raadsleden. Maar zonder publiek, want het is echt even uw tijd met de Raad. Die tijd is wel beperkt en er zijn een paar voorwaarden. Kijk op raadvanalmere.nl.

Het raadspreekuur is een experiment waar de Raad van Almere in 2020 mee begint. We verwachten er veel van. Maar tegelijk weten we niet wat we ervan kunnen verwachten. Gaat u het experiment met ons aan?

Hier leest u meer over het raadspreekuur.


Petitie

Foto in de ontmoetingsruimte van raadsleden, publiek en een inspreker

Een petitie is een algemeen verzoek van één of meer inwoners aan de raad. Geen minimaal aantal handtekeningen nodig dus, maar de raad hoeft er ook niet per se iets mee te doen. U maakt eenvoudig een petitie op petities.nl. Daarna biedt u uw petitie met handtekeningen aan de raad aan. Meestal neemt de vice-voorzitter (ook een raadslid) die in ontvangst. En dat gebeurt in de raadzaal zelf én het wordt uitgezonden/opgenomen, dus u krijgt er in elk geval flink aandacht mee. Bovendien kijkt het presidium (het bestuur van de raad) bij elke petitie of er aanleiding is het onderwerp meteen te agenderen. 

Kortom, de Raad van Almere neemt een (e-)petitie heel serieus. En bij zo'n overhandiging komen vrijwel alle raadsleden en wethouders even kijken, want natuurlijk mag de petitionaris ook kort wat zeggen en komen er veel gelijkgestemden mee. Het is altijd een mooi contact tussen stad en politiek.

Het staat u vrij een petitie in te dienen in de vorm die u wilt. Omdat de meeste petities online gedaan via de nederlandse Stichting Petities.nl (en op de site petities..nl dus) werkt de griffie daarmee samen.


Burgeractiviteit en burgerinitiatief

Deze twee invloedsinstrumenten lijken op elkaar. Met een burgeractiviteit dwingt u de raad een bepaald onderwerp op de agenda te zetten. Daarvoor moeten wel minimaal 50 inwoners dat willen. Met een lijst namen en handtekeningen toont u dat aan.

Een burgerinitiatief gaat nog iets verder. Met 150 handtekeningen dwingt u de raad om het onderwerp niet alleen te bespreken, maar er ook een raadsbesluit over te nemen. Door goede argumenten bij uw activiteit of initiatief te gebruiken helpt u de raad bij het afwegen van belangen en het nemen van de beste beslissingen.

Voor beide instrumenten gelden een paar spelregels. Maar nog belangrijker is dat u de activiteit of het initiatief goed opzet en voorbereid. In plaats van u een lange lijst met aanwijzingen en tips te sturen, maken we het eenvoudig: neem gewoon contact op met de medewerkers van de raad (de griffie dus). Zij helpen u verder op weg.

raadsgriffie@almere.nl          036 5399995

Tentoonstelling

In de politieke ruimten in het stadhuis kunt u in een soort ‘marktkraam’ tijdens de politieke markt uw gedachtegoed bekend maken. Natuurlijk zitten raadsleden en wethouders het grootste deel van de avond wel in de vergaderingen, dus het is een vrij vluchtige manier van invloed zoeken. Tip: combineer een petitie met een tentoonstelling. U heeft dan een 'podiummoment' en aansluitend bent u er voor vragen op uw tentoonstelling.


Raadspanel

Tot 2018 kenden wij het raadspanel. Niet te verwarren met het onderzoekspanel van de gemeente Almere. Er deden zo'n 1.500 mensen mee. Na de invoering van de AVG-privacywetgeving is dit geëindigd.

In 2021 maken we een herstart. U kunt zich op dit moment niet inschrijven voor het panel. Wanneer wij een nieuwe panel samenstellen, nodigen wij deelnemers stadsbreed uit.


WOB verzoek

Naast de vrij directe invloed is er ook de mogelijkheid van een wettelijk WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur).

De overheid vervult bij de uitvoering van haar taak openbaarheid. Dit is bepaald in artikel 110 van de Grondwet. Met andere woorden: de overheid neemt openbaarheid in acht bij de uitoefening van haar taken. De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) is van toepassing op verzoeken tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de hiervoor in de wet aangewezen bestuursorganen. Iedereen kan zo’n verzoek indienen. Daarbij hoeft de verzoeker bij de openbaarmaking geen belang te hebben. Verder maakt het niet uit of de verzochte informatie op schrift staat, of bijvoorbeeld op een geluidsband of een andere gegevensdrager.

Voor het indienen van Wob-verzoeken volgt de gemeenteraad de lijn van indiening en behandeling zoals is opgenomen op de website van de gemeente Almere. Wilt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeenteraad, dan kan dat via het digitale formulier op die website van de gemeente Almere. Voeg bij de omschrijving toe dat het gaat om een verzoek aan de gemeenteraad.

Natuurlijk kunt u, zoals is vermeld, uw verzoek ook schriftelijk bij de raad indienen per brief. U stuurt dan een brief met als aanhef: aan de gemeenteraad van Almere.