Rekenkamer en Ombudsman

De Ombudsman en de Rekenkamer dragen beiden bij aan een beter werkende overheid.

De Ombudsman doet dat op persoonlijke schaal, door burgers te helpen met individuele klachten. Vanwege de privacy werkt de Ombudsman grotendeels onzichtbaar, maar hij rapporteert wel jaarlijks over de klachten die zijn behandeld.

De Rekenkamer doet het op bredere schaal, door het beleid van de overheid als geheel te onderzoeken. De Rekenkamer maakt haar rapporten openbaar, zodat inwoners, politici, ambtenaren en bestuurders weten wat beter kan of juist al goed gaat.

De Ombudsman en Rekenkamer zijn alle twee onafhankelijk. Ze worden voor een vaste periode benoemd door de gemeenteraad, maar besluiten zelfstandig welke thema’s ze oppakken en wat ze hier over zeggen. Hierdoor kunnen ze waar nodig kritisch zijn op de gemeente.

De Ombudsman en Rekenkamer vullen elkaar aan en werken waar mogelijk samen. Als een inwoner problemen heeft met de overheid gaat hij naar de Ombudsman. Als meer inwoners dezelfde problemen melden, kan het een onderwerp zijn voor de Rekenkamer. Samen laten Ombudsman en Rekenkamer zien hoe de overheid haar werkt doet en hoe individuele burgers dat ervaren.

De Rekenkamer

Portretfoto van rekenkamerdirecteur Scott Douglas

De rekenkamer onderzoekt of de gemeente Almere de afgesproken doelen haalt, haar geld zo slim mogelijk inzet en volgens de regels handelt. Onderzoeken kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, van stadsreiniging tot jeugdhulp, van parkeerbeleid tot paspoortafgifte. De rekenkamer is onafhankelijk, bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt en heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen.

De rekenkamer maakt al haar onderzoeken openbaar en biedt deze aan in de gemeenteraad. De onderzoeken moeten helder maken wat niet goed loopt bij de gemeente, zodat het beleid verbeterd kan worden, maar ook zichtbaar maken wat goed gaat, zodat het beleid waar Almere beter van wordt doorgezet kan worden.

Directeur

Het rekenkamerwerk in Almere werd eerst gedaan door een commissie van raadsleden, maar de gemeenteraad heeft nu een onafhankelijk directeur benoemd die zelfstandig het onderzoek zal doen. Op 25 juni is dr. Scott Douglas beëdigd door de burgemeester als directeur rekenkamer. Scott Douglas is een bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht. Zo onderzocht hij eerder de aanpak van radicalisering in Arnhem en de jeugdbescherming in Amsterdam.

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer bepaalt zelfstandig welke onderwerpen ze gaat onderzoeken, maar haalt wel suggesties op voor onderzoeken bij de leden van de gemeenteraad en inwoners van de stad. Rekenkameronderzoeken gaan niet over individuele klachten van burgers, daar kan de Ombudsman bij helpen, maar over de grote onderwerpen die de stad als geheel raken.

Het onderzoeksprogramma omvat vier onderwerpen en loopt tot medio 2022. Halverwege 2021 is er een evaluatie en kan er eventueel worden bijgesteld.

  • Kwaliteit van de jeugdhulp - Het onderzoek kijkt vooral naar de kwalitatieve kant van de jeugdhulp: komt de zorg op de juiste plek?
  • Sturing op ruimtelijke ontwikkeling - Hoe is het samenspel tussen raad, college, ambtenaren, inwoners en marktpartijen, specifiek in de voorbereiding van projecten.
  • Dienstverlening van de gemeente - Samen met de Ombudsman kijken naar hoe de gemeentelijke organisatie leert van successen en falen in de dienstverlening.
  • Inzicht in financiën - Hoe hebben raadsleden zicht op de financiële positie van Almere. Met twintig bachelor studenten wordt een dashboard gemaakt.

Uw inbreng

Actuele ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van het programma. U kunt daar aan bijdragen door van u te laten horen. Welk beleid zou een keer onder de loep moeten worden genomen? Waar kan nog geld worden bespaard? Waar houdt de overheid zich niet aan de eigen regels? Op welke thema doet de overheid het erg goed of zou ze het juist slimmer kunnen doen? Alle suggesties zijn welkom op rekenkamer@almere.nl

Snelle koppelingen

Link naar Rekenkamer onderzoeksprogramma
Link naar Rekenkamer taak en werkwijze


Ombudsman

Portretfoto van ombudsman Arre Zuurmond

De Ombudsman is er voor de inwoners van Almere. Een inwoner kan zich niet goed behandeld voelen, ontevreden zijn over de afhandeling van een klacht of vinden dat hij of zij oneerlijk is behandeld door de gemeente. Dat kan een wethouder, de burgemeester, de gemeenteraad of een ambtenaar zijn.

Ombudsman of -vrouw

Een ombudsman of ombudsvrouw is een persoon, maar ook een instantie: een officiële vertegenwoordigende en bevoegde overheidsdienst met een persoon als aanspreekpunt. ‘Ombud’ komt uit het Zweeds en betekent officiële vertegenwoordiger of adviseur. 'Man' verwijst naar het Latijnse 'mandataris, wat 'gevolmachtigde' betekent. Een vrouwelijke ombudsman heet dus ook ombudsmán. De ombudsman helpt inwoners wanneer ze er niet met de gemeente niet uitkomen.

Onafhankelijk en aan niemand ondergeschikt

Een ombudsman vertegenwoordigt u wanneer u een klacht heeft over de gemeente. Hij of zij onderzoekt de klacht en doet daarover een uitspraak. Onze ombudsman werkt voor de hele metropoolregio Amsterdam en heet Arre Zuurmond. Zijn plaatsvervangster is ook Kinderombudsman en zij heet Anne Martien van der Does. Beiden zijn benoemd door de gemeenteraad, maar ze zijn volledig onafhankelijk van de gemeente en aan niemand ondergeschikt. Wat zij kunnen en mogen doen, is vastgelegd in verschillende codes en regelingen. 

Spreekuur

De Ombudsman houdt gratis spreekuur in het stadhuis, op de laatste donderdag van de maand tussen 16.00 en 18.00 uur in het Han Lammers vergadercentrum in het stadhuis. De vergadering is in de Verweij Jonkerkamer, de wachtruimte in de Den Uylkamer. U kunt zich melden in de centrale hal, waar u de intakeformulieren kunt invullen.

De spreekuren na de zomer in 2020 zijn:

  • 27 augustus
  • 24 september
  • 29 oktober
  • 26 november 

Hoe het werkt

Wanneer partijen het oneens zijn, is het altijd het beste om er eerst samen uit te komen. Heeft u een klacht, dien die dan eerst in bij de gemeente. Bent u met de reactie daarop niet tevreden of duurt het te lang, dien uw klacht dan in bij de Ombudsman. Daar is een online formulier voor. U kunt ook op andere manieren contact opnemen.

Ga naar de website van de Ombudsman: https://www.ombudsmanmetropool.nl

Via het jaarverslag Bezwaren en klachten wordt aan de gemeenteraad jaarlijks gerapporteerd over de bevindingen van de Ombudsman. De Ombudsman komt dan meestal zelf om op de Politieke Markt toelichting aan de raad te geven. Dit was 27 juni 2019 voor het laatst.