Partijen verdeeld over 'Technische' Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota is de komende weken onderwerp van gesprek in de Almeerse gemeenteraad. Een Voorjaarsnota is een tussentijds overzicht van een begrotingsjaar. Door de gemeenteraadsverkiezingen in maart, en de vorming van een nieuw college, is de nota dus anders dan andere jaren. Hoe kijken de fractievoorzitters tegen de Voorjaarsnota aan?

Jan Lems (D66)
De voorjaarsnota is door de verkiezingen en lopende college onderhandelingen 'anders dan anders'. De echte politieke keuzes moeten nog gemaakt worden. In de vorige periode is er fors (15%) bezuinigd en zijn er ook resultaten geboekt bijv. bij het onderwijs. Voor D66 is het van belang dat de begroting sluitend is en Almere klaar is voor de transities in het sociale domein. Veel rijkstaken komen met kortingen op ons af.  Gelukkig lijkt ook de woningmarkt aan te trekken, dat heeft Almere gezien onze grond posities ook hard nodig. We moeten weer geld gaan verdienen!

Bob Fonhof (Almere Partij/OPA)
In de Voorjaarsnota staat weinig concreets. Wij willen graag dat het college straks oog heeft voor de situatie in Buitenvaart. Die telers daar moeten andere activiteiten kunnen ontwikkelen om zo faillissementen te voorkomen. Bijvoorbeeld recreatievoertuigen stallen. Verder willen we dat senioren en mindervaliden met een minimuminkomen tussen 10 en 16 uur gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. “

Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks)
“Het is een technische nota, waarin slechts een korte toelichting op het geld van de gemeente wordt gegeven. Veel is wat ons betreft nog onduidelijk, bijvoorbeeld: wat zijn de gevolgen van het fonds verstedelijking Almere op de begroting, of het recent toegezegd extra geld voor de decentralisaties op het sociale domein? Wij willen in de voorjaarsnota graag extra geld voor cultuur inzetten, waaronder meer geld voor het voortbestaan van Corrosia. Daarnaast gaan we een amendement indienen voor behoud van het vogelhospitaal.”

Miranda Joziasse (VVD)
“Wij zien deze Voorjaarsnota niet zozeer als een blik vooruit, maar vooral als een afsluiting van de afgelopen raadsperiode. Wat dan opvalt is dat het college een sluitende meerjarenbegroting heeft afgeleverd met een financieel degelijk beleid waar een volgend college zijn voordeel mee kan doen.”

Roelie Bosch (ChristenUnie)
“We zijn blij met enkele meevallers, maar schrikken van 3 miljoen euro aan overschrijding bij het ICT-project. Daarnaast zijn we verheugd dat Almere investeert in de rechtszaak tegen de NUON in verband met de tarieven voor de stadsverwarming. Dit naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie.”

Frits Huis (Leefbaar Almere)
“Het is een technische Voorjaarsnota, geen politiek-inhoudelijke Voorjaarsnota. En dan kun je vaststellen dat de cijfers kloppen. De begroting is sluitend en ik verwacht dat dat ook voor het volgende college een belangrijk uitgangspunt zal zijn. En als er meer ruimte komt voor de oppositie om de discussie met aan te gaan, krijg je een veel opener raadslandschap.”

John van der Pauw (PvdA)
“Ook in 2015 zal er ruim miljoen euro extra zijn om armoede te bestrijden. Dat is hard nodig. De PvdA is niet blij met de voorstellen voor het onderhoud van de stad en voor het gemeentelijke vastgoed. Er lijkt uitsluitend bezuinigd te zijn op de uitvoering van het onderhoud en niet op de overhead. Ook van de boekhoudkundige oplossing voor de leegstand van gemeentelijk vastgoed worden wij niet blij. Met het geld dat opzij is gezet voor het ombouwen van het gebouw Alnovum tot hotel kan volgens de PvdA ook een corporatiehotel worden gebouwd. Zo kan onrendabel vastgoed een nuttige maatschappelijke functie krijgen.”

Ans DeSumma (SP)
“Het is een beleidsarme, technische voorjaarsnota, waarbij de risico’s op groenexploitatie en groot onderhoud aandacht vragen. Hopelijk wordt er door het nieuwe college ruimte gevonden binnen de beschikbare middelen om de stijgende armoede onder de Almeerse bevolking te bestrijden.”

Chris Jansen (PVV)
“Het is een beleidsarme Voorjaarsnota waaruit blijkt dat er verkeerde keuzes worden gemaakt voor  Almere, haar inwoners en de ondernemers. Er wordt aanspraak gemaakt op de eigen kracht en zelfredzaamheid. Dus moeten we méér zelf doen, maar krijgen ondertussen wel allemaal een hogere belastingaanslag.”

Froukje de Jonge (CDA)
“De voorjaarsnota kent logischerwijs nog veel onzekerheden. De financiële invulling van het sociaal domein is een heel belangrijke, duidelijkheid van de landelijke overheid is gewenst! Duidelijk is dat de buffers om tegenvallers op te vangen, mede door de trage groei van Almere beperkt zijn. Er zullen door het nieuwe college scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Overigens juicht het CDA het toe dat in deze voorjaarsnota de middelen voor daderhulpverlening bij huiselijk geweld structureel  met een extra bedrag zijn verhoogd.”