Wat is een motie?
Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, dat is het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Definitie motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. 

Bekijk hier een voorbeeld van aangenomen een motie (begroting 2015)

Wat is een amendement?
Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is. Anders gezegd: het gaat om het wijzigen van een paar letters of cijfers in het voorstel. Zo’n wijziging in de oorspronkelijke tekst kan vergaande consequenties hebben. Zo kan er in plaats van 1 miljoen, 3 miljoen uitgegeven worden aan een nieuw zwembad, omdat de gemeenteraad het amendement heeft aangenomen. Soms wordt er een amendement op een amendement ingediend, dat heet dan officieel een subamendement.

Definitie amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of een ontwerpbesluit naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Klik hier voor een voorbeeld van een aangenomen amendement (begroting 2015)