Invloed op uw raad

Misschien bent u zich er niet zo bewust van, maar u heeft als inwoner invloed op uw gemeenteraad via de raadsleden. Naast het advies van u als bewoner(sgroep) proberen wethouders, belangenverenigingen en andere actiegroepen raadsleden te beïnvloeden.

Uw mening is waardevol

Een raadslid neemt een standpunt in nadat hij of zij alle belangen afgewogen heeft. Uw adviezen en tips heeft een raadslid echt nodig om tot een zo goed mogelijk oordeel te komen. Uw mening is daarom voor de raad zeer waardevol om de juiste beslissingen te nemen.

Hoe oefent u invloed uit?

Er zijn verschillende manieren om invloed uit te oefenen op de Almeerse gemeenteraad. Zo zijn er het raadspanel, de burgeractiviteit, het burgerinitiatief, een mogelijkheid tot inspreken op de Politieke Markt, de e-petitie en natuurlijk de sociale media.

Raadspanel

Als inwoner van Almere kunt u meedoen aan een online panel. Zo’n tweeduizend inwoners doen vrijwillig aan deze vraagbaak voor de raad mee. Met uw reacties over dat ene actuele onderwerp in het achterhoofd neemt de raad dan een besluit. U kunt zich aanmelden voor dit panel.

Burgeractiviteit / burgerinitiatief

U kunt als inwoner een onderwerp ‘agenderen’, ofwel op de agenda van de raad krijgen. De gemeenteraadsleden bespreken uw onderwerp dan tijdens de Politieke Markt. Voor deze ‘burgeractiviteit’ heeft u wel vijftig handtekeningen nodig van andere inwoners die ook voor uw onderwerp op willen komen.

Inspreken op de politieke markt

U kunt uw mening delen over actuele zaken bij de Politieke Markt. Of het nu gaat om de hoogte van het parkeertarief of de komst van een coffeeshop vlakbij de school van uw kinderen. U kunt uw mening ventileren over wat er speelt via uw spreekrecht. Dit kan op elk onderwerp dat voor de eerste keer op de agenda van Politieke Markt staat.

Tentoonstelling

Elke Politieke Markt bieden wij bewoners en instellingen van 19.00 uur tot 21.00 uur de mogelijkheid om iets te "presenteren" aan de gemeenteraad. Dat kan over van alles gaan. U kunt hier iets onder de aandacht brengen van raadsleden waarvan u wilt dat ze het bespreken, of gewoon weten dat het er is. Bijvoorbeeld een (buurt)initiatief, een vereniging of een idee dat u heeft voor Almere. Voor deze presentatie is een ruimte met marktkraam beschikbaar, eventueel kan ook een beamer neergezet worden.  Let op: het is geen formeel moment. U kunt raadsleden aanspreken op de momenten dat zij niet in vergadering zitten en zij langs de kraam lopen.

Wilt u zich aanmelden? Vul dan dit formulier in en e-mail dat naar raadsgriffie@almere.nl.

Brief aan de raad

Iedereen kan een brief sturen aan de gemeenteraad. Brieven aan de raad zijn openbaar en staan op internet in het raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad van Almere
Postbus 200 
1300 AE Almere

E-petitie

U kunt als (bewoners)groep de gemeente ‘wakker proberen te schudden’ met een petitie. Zo’n petitie is een verzoek van een groep Almeerse inwoners aan de gemeente. Het lijkt een beetje op een burgerinitiatief, maar de eisen zijn minder streng. Een online petitie of e-petitie begint op petities.nl.

WOB verzoeken

De overheid vervult bij de uitvoering van haar taak openbaarheid. Dit is bepaald in artikel 110 van de Grondwet. Met andere woorden: de overheid neemt openbaarheid in acht bij de uitoefening van haar taken. De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) is van toepassing op verzoeken tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de hiervoor in de wet aangewezen bestuursorganen. Iedereen kan zo’n verzoek indienen. Daarbij hoeft de verzoeker bij de openbaarmaking geen belang te hebben. Verder maakt het niet uit of de verzochte informatie op schrift staat, of bijvoorbeeld op een geluidsband dan wel een gegevensdrager.

Voor het indienen van Wob-verzoeken volgt de gemeenteraad de lijn van indiening en behandeling zoals is opgenomen op de website van de gemeente Almere. Wilt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeenteraad, dan kan dat via het digitale formulier op die website van de gemeente Almere. Voeg bij de omschrijving toe dat het gaat om een verzoek aan de gemeenteraad.

Natuurlijk kunt u, zoals is vermeld, uw verzoek ook schriftelijk bij de raad indienen per brief. U stuurt dan een brief met als aanhef: aan de gemeenteraad van Almere.