Begroting 2015

Begroting 2015

Donderdag 23 oktober vonden de algemene beschouwingen van de begroting 2015 plaats. De politieke partijen in Almere gaven tijdens deze beschouwingen hun visie op de begroting. Naar aanleiding hiervan hebben politieke partijen moties ingediend om bepaalde zaken in de begroting te wijzigen. Tijdens de Politieke Markt van 6 november zullen de politieke partijen hierover met elkaar en met de wethouders van gedachten wisselen. Hieronder vindt u een weergave van de belangrijkste speerpunten per partij.

PVV – Toon van Dijk

“Het college heeft al na een half jaar haar belofte gebroken om de lasten niet te verzwaren. Daarmee is dit college onbetrouwbaar gebleken.”

“Als het gaat om bezuinigingen op subsidies is dit het college van de slappe knieën. De PVV zal vragen die bezuinigingen alsnog door te voeren.”

“Opeenvolgende colleges van PvdA en VVD hebben Almere aan de rand van afgrond gebracht als het gaat om het grondbezit.”

D66 – Jan Lems

“Een coffeeshop is een gecontroleerde en daardoor veiligere manier om cannabis binnen de samenleving te gedogen. Voor Almere Buiten is er één vergunning beschikbaar. Waarom is nog steeds geen locatie aangewezen?"

“De parkeertarieven in Almere Buiten zijn sinds augustus voor iedereen verlaagd, behalve voor de abonnementhouders. Deze mensen betalen nog steeds het volle pond. Dit lijkt ons niet de bedoeling. D66 wil een correctie op die tarieven.”

“De ‘nieuwe bibliotheek ‘ is een pareltje binnen de culturele infrastructuur van Almere, zelfs een toeristische trekpleister. Waarom krijgt dit pareltje een extra bezuiniging opgelegd?”

PvdA – Johan van der Pauw

“Veel eenvoudige arbeid lijkt te verdwijnen. Waar is de koffiejuffrouw gebleven? Mensen  met nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt snakken naar dat soort werk. Het Rijk neemt schoonmakers weer in dienst. We moeten serieus kijken of Almere dat goede voorbeeld niet kan volgen.”

“Waarom gemeentelijke gebouwen slopen of leeg laten staan als er een schreeuwend tekort is aan betaalbare huisvesting? Almere heeft geen tijdelijke opvang voor Almeerders die het dak boven hun hoofd kwijtraken. Wij willen graag een corporatiehotel voor tijdelijke opvang.”

“De PvdA is blij dat het extra geld voor het beheer en onderhoud  wordt gebruikt om aan slag te gaan in wijken en buurten. Extra geld voor wapperende handjes en niet voor meer denkkracht. We kunnen niet wachten op de plannen om in focuswijken Almeerders met problemen een zetje de goede kant op te geven.”

 

VVD – Miranda Joziasse

“Uit het nieuwe Actieprogramma Veiligheid moet wat ons betreft wederom de ambitie spreken dat dit college korte metten maakt met criminaliteit en overlast. Aanpakken en doorpakken met een doelgerichte inzet van politie, toezichthouders en camera’s.”

“We hebben met andere partijen een amendement opgesteld waardoor Corrosia in 2015 en in 2016 een ton krijgt uit de aanjaaggelden, bestemd voor culturele activiteiten. Zij moeten zelf voor cofinanciering zorgen. Corrosia krijgt dan twee jaar langer de tijd om op “financiële eigen benen te staan”.

Peuterspeelzaalwerk is voor alle peuters de beste voorbereiding is op hun basisschooltijd. Sinds 2011 bestaat er een wachtlijst voor een peuterspeelzaalplek. In september stonden nog  ruim 250 peuters op die lijst. Wij roepen het college in een motie op met een concrete oplossing te komen.”

Leefbaar Almere – Marco de Kat

“Op het gebied van zorg moeten we het komende jaar ondervinden waar de pijnpunten zitten. Wij vinden dat het geld terecht moet komen bij de mensen die dat werkelijk nodig hebben. Ook is het belangrijk dat mensen zelfredzaam blijven.”

“Mensen die hun hypotheek hebben afgelost moeten op een prettige plek veilig en gerieflijk kunnen wonen. Overgooi is een geschikte plek om bijvoorbeeld een mooi hofje te realiseren. Dan moeten de voorwaarden wel aangepast kunnen worden. Daar pleiten wij dus voor.”

“Bij bezuinigingen moet de gemeente gemaakte plannen continu heroverwegen. Een begroting is immers niets anders dan verdelen van geld. Dat hoeft niet per se volledig besteed te worden. Niet uitgegeven geld is ook een bezuiniging. Graag bij de uitvoering van plannen soberheid, soberheid, soberheid.”

SP – Ans DeSumma

“Er zal meer aanspraak worden gedaan op het woonlastenfonds. De SP is daarom van mening dat het woonlastenfonds structureel verhoogd moet worden.”

 “Er zijn al lange tijd lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Het college zal nu toch eens met een oplossing moeten komen.”

“Huishoudelijke hulp dient een maatwerkvoorziening te blijven zodat verwaarlozing, vereenzaming en vervuiling zo veel mogelijk binnen de perken kan worden gehouden.”

GroenLinks - Willy-Anne van der Heijden

“Bij Cultuur gaat de aandacht van dit college vooral naar het aanjaaggeld waarmee incidenteel nieuwe initiatieven worden bekostigd. Terwijl bestaande organisaties zoals Corrosia en de Nieuwe Bibliotheek vanwege extra of eerder onterechte bezuinigingen onder water staan. Dit kan echt niet. “

 “Meer banen in Almere zijn belangrijk, maar het gaat ook om het sóórt banen. Wij willen meer inzet op duurzame banen, en banen voor lager opgeleiden. Focus daarbij op typisch Almeerse werkgelegenheid: onlinewinkels/sites en zzp’ers. Stel daarvoor leegstaand vastgoed ter beschikking.”

“GroenLinks snapt dat er bezuinigd moet worden op het onderhoud en beheer van groen. Maar het college wil ook op de kwaliteit bezuinigen. We moeten zorgen dat we niet te veel gaan inleveren op kwaliteit en dus op zoek te gaan naar innovatievere vormen van beheer.”

CDA – Bastiaan Maloteaux

“ Geen enkel Almeers gezin mag op straat terecht komen. Daarom moet er opvang komen voor dakloze gezinnen. Ook zijn extra sociale huurwoningen hard nodig.”

“Culturele basisinfrastructuur moet overeind blijven.”

“ Professionals in het sociaal domein verdienen vertrouwen. Maak niet teveel regels!”

ChristenUnie – Roelie Bosch

“De ChristenUnie investeert liever in de zorg dan in cultuur op dit moment. Het extra bedrag in de begroting voor cultuur mag daarom voor een groot deel in een reservefonds voor de zorg. Als het niet nodig is, kan het altijd later nog naar cultuur.”

“Almere heeft 7.000.000.000 m2 grond op voorraad, die raakt niet uit zichzelf verkocht, we moeten stoppen met deze struisvogelpolitiek en denken dat het vanzelf beter zal gaan, want omringende steden groeien namelijk wel.”

“Het is ons een doorn in het oog dat er nog altijd veel voedsel weggegooid wordt, terwijl er mensen zijn die niet in staat zijn om ervoor te zorgen dat er eten op tafel is. Wij gaan daarom producenten en organisaties als het Leger des Heils en het Voedselloket bij elkaar brengen om te kijken of dat niet anders kan.

OPA/Almere Partij – Johan de Leeuw

“De raad acteert te vaak als een reparatiegarage voor tweedehands auto’s. Iedere keer ad hoc besluiten over subsidie aan culturele instellingen. Waar blijft het cultuurbeleid van de gemeente Almere, mijnheer Huis?”

“Wethouder Peeters garandeert dat niemand buiten de boot valt na 1 januari 2015. Dat is té mooi om wáár te zijn. Betekent dat dat de mensen die nu in een bushokje een stoma moeten verwisselen dat recht zullen behouden? Er vallen nu reeds mensen buiten de boot dus straks ook.”

De Flevopolder kent een bovengemiddelde werkloosheid. Mede daardoor een bovengemiddeld cijfer voor zelfmoord.  De werkloosheid daalt beneden gemiddeld. Is wat we nu zien VVD-beleid? Wethouder Pol, niet met kerstverlof maar aan het werk.”

Agenda Politieke Markt 6 november 2014