Waar gaat de raad over

Waar gaat de gemeenteraad nu echt over?

Er vinden al rondleidingen plaats over het Floriadeterrein
Over het cultuurfonds is een motie ingediend

Elk jaar maakt het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) een begroting voor het daaropvolgend jaar. Daarin is te zien wat de gemeente het komende jaar van plan is te doen en hoeveel geld daarmee gemoeid is. Maar het is aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen. Tijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober deelden de fractievoorzitters van de twaalf politieke partijen hun eerste bevindingen en meningen. Nu moeten er besluiten genomen worden.

905 miljoen
Een begroting moet voor het begin van het nieuwe jaar worden vastgesteld, maar in de gemeenteraad wordt er eerst uitgebreid over gesproken. Terecht, het gaat over 905 miljoen euro, het totaal van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Almere in het jaar 2019. Dat bedrag wordt over negen programma’s verdeeld, zoals zorg en welzijn, of veiligheid of ruimte en wonen. Het grootste deel van alle uitgaven ligt echter vast. Denk daarbij aan de kosten van zorg, werk en inkomen (zoals uitkeringen) en onderwijs. De raad heeft daar, in ieder geval voor de korte termijn, weinig tot geen invloed op.

36 onderwerpen
Toch gaat de raad tijdens de politieke markt van 1 november over 36 verschillende moties en amendementen praten. Allemaal voorstellen die kleine en grote(re) wijzigingen kunnen aanbrengen in de Programmabegroting 2019. Die begroting kunt u zelf overigens gemakkelijk inzien. Want hij is dit jaar voor het eerst ook interactief en in overzichtelijk ingedeelde webpagina’s te bekijken op https://almere.begroting-2019.nl.

Keuzes maken
Een van de indringendste voorbeelden van waar de raad over gaat, is de Floriade. Het gaat bij dit onderwerp niet alleen om veel geld, maar ook om het imago van de stad, de ontwikkeling van een hele wijk en de inzet van talloze bedrijven en inwoners voor een tuinbouwexpositie op wereldschaal. Een aantal partijen vindt dat de hele expositie beter kan worden afgeschaft om het geld voor andere Almeerse doelen beschikbaar te maken, anderen zien er juist kansen in en verwachten dat het Almere uiteindelijk meer brengt dan kost. Alleen: niemand kan in de toekomst kijken.

Complex
Bovendien, wat we in het algemeen Floriade noemen, bestaat feitelijk uit twee delen: de internationale expositie in 2022 (die zes maanden duurt) en de woonwijk die daarna wordt (af)gebouwd. Dat maakt het complex, omdat niet altijd duidelijk is hoe de activiteiten en kosten in elkaar grijpen. De raad nam al eerder het besluit (dus met een meerderheid) dat beide er kunnen komen, maar stelde wel duidelijke eisen en voorwaarden. Nog voor het einde van het jaar krijgt de raad van B&W de definitieve voorstellen en gaat zij een eveneens definitief besluit nemen.

Extra geld
Op dit moment speelt echter de vraag, dat het college via de Programmabegroting 2019 (weer) extra geld voor de Floriade vraagt. Verschillende partijen hebben daarop aangegeven dat er geen extra middelen meer naar de Floriade mogen, of dat ze eerst de plannen willen zien voordat ze hiervoor toestemming willen geven. Dat laatste idee wordt door middel van een motie aan de raad voorgesteld en die wordt op 1 november besproken.

Doordacht
Er zijn op donderdag nog 35 andere moties of amendementen te bespreken. Zoals die over de hoogte van de financiële bijdragen aan de Stichting Stad & Natuur of het Cultuurfonds. Of over het idee om de gevangenis in Almere Buiten, na de sluiting, te gebruiken voor toeristische en recreatieve doelen, of om schoolpleinen groener in te richten. Met sommige moties proberen raadsleden naar hun mening verkeerde besteding van geld tegenhouden. Andere plannen roepen B&W juist op om dingen wel te doen of de ambities te verhogen. Alleen door als gemeenteraad elkaars voors en tegens te bespreken, kunnen raadsleden een goed doordacht besluit nemen. En dat is precies wat de inwoners van hun gekozen raadsleden mogen verwachten.